Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované

Publikováno: 02.12.2021

Společnost BPOWER, a.s., IČ 289 25 319, se sídlem Dolní 102, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B,
vložce 3014 (dále jen „Společnost“) 

tímto plní svoji povinnost podle ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zveřejňuje, že jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti svým rozhodnutím ze dne 01.12.2021 ve formě notářského zápisu NZ 684/2021, N 740/2021 rozhodl o přeměně všech 21 (slovy: dvaceti jedna) kmenových listinných akcií společnosti (jakožto cenných papírů) na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na 21 (slovy: dvacet jedna) zaknihovaných kmenových akcií společnosti (jakožto zaknihovaných cenných papírů) na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen „Rozhodnutí“).

Na základě Rozhodnutí tímto Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání jeho listinných akcií vydaných Společností, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění Rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Listinné akcie je možné odevzdat v sídle Společnosti Dolní 102, 580 01 Havlíčkův Brod každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.

Současně s odevzdáním dosavadních akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie. Představenstvo Společnosti tímto současně vyzývá akcionáře ke zřízení těchto majetkových účtů. Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného CDCP, na který mu mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 OZ dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Pokud akcionář nesdělí Společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionář zaplatí spravedlivou cenu. Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 OZ určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 2.12.2021
Za BPOWER, a.s.
Bc. Jiří Musílek, Dis. - předseda představenstva