Moderní způsoby výroby elektrické energie a tepla z biomasy

ENERGOBLOK ORC BPOWER

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Mgr. Pavel Žwak
Email:
pavel.zwak@bpower.cz
Tel.: 
+420 725 902 003

 

ORC je zkratka pro Organický Rankinův Cyklus. Jedná se o klasický kondenzační cyklus, ale místo
vodní páry se však jako medium používá organická látka. Čili se jedná o přeměnu tepelné energie
na elektrickou. Důvod, proč je použito jiného média než je voda je prostý. ORC zařízení pracuje
s takovými vstupními teplotami a na takových teplotních úrovních, se kterými si standardní parní
cyklus nedokáže efektivně poradit.

 

 

ORC jednotka využívá jako vstupního media spalin z teplovzdušného kotle na biomasu. Spaliny ve výměníku (evaporátoru) ohřívají provozní médium ORC systému a dochází k velké expanzi na lopatkách turbíny. Tím celý systém začne vyrábět elektrickou energii. Přebytečné teplo z chlazení se následně využívá jako užitečné teplo pro vytápění budov, sušáren, apod. Energoblok využívá systému ORC Triogen.


Pro koho je energoblok určen?

Pro každého kdo spotřebovává teplo - teplou vodu:

 • Kotelny a výtopny včetně napojení na centrální zásobování teplem
 • Dřevozpracující závody (sušárny, apod.)

 


Proč vyrábět elektřinu a teplo z biomasy technologií Energobloku ORC BPOWER?
 

Provozovatel technologie na výrobu elektřiny a tepla z biomasy získává možnost částečné, nebo plné nezávislosti na cenách elektrické a tepelné energie. Dále provozovateli tato technologie přináší:

 • Významný ekonomický přínos
 • Variabilita možných technických řešení
 • Snadná implementace do stávajícího systému elektřiny a tepla provozovatele
 • Možnost získat podporu pro výrobu elektrické energie a tepla z biomasy v podobě KVET
 • Jednoduchá instalace s malými nároky na prostor
 • Minimální náklady na provoz a servis

ORCTRIOGEN

Vstupní surovinou do kotle je dřevní štěpka, dřevní odpadní hmota z výroby nebo piliny s vlhkostí do 55%. Teplota spalin přiváděná do systému ORC je cca 520°C.


 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - filosofie provozu. Koncepce řešení kombinované výroby elektřiny a tepla spočívá v on-line pokrytí spotřeby elektrické energie a tepla v čase.  Tyto dvě komodity od sebe primárně neodděluje, ale přihlíží na nutnost co nejlepší efektivity provozu.

Technologie tak nerazí filozofii co největšího prodeje elektrické energie do sítě distribuce, ale naopak co největší podíl elektrické energie spotřebovat na místě. To vede k razantnímu snížení nákladů za nákup elektřiny a nemalým úsporám. Pak veškeré provozní podpory jako je KVET apod. jsou příjemným bonusem pro provozovatele, nikoliv však životně důležitou složkou výnosů.

 Případová studie – ukázka variability Energobloku BPOWER 1,2 MWth, 130 kWel

Energoblok tvoří horkovzdušný kotel o tepelném výkonu na roštu 2MWth, ORC modul a by-pass dohřevový výměník spaliny/voda. Důvody pro zvolení této koncepce jsou následující:

 • plné regulační pásmo dodávky tepla v letním a v zimním období.
 • stálá dodávka tepla v případě servisní odstávky ORC.
 • kotel je napojen na tepelné hospodářství, kde je výměník spaliny/voda a ORC systém pro výrobu elektrické energie a teplé vody.
 • regulace a příprava teplé vody reaguje na aktuální potřeby topné soustavy a spotřeby teplé vody. Není nutné instalovat žádné další záložní systémy nebo zásobníky na teplou vodu.


Taková výrobna pak může inkasovat:

 • Zelený bonus za výrobu elektřiny z  biomasy dle kategorie paliva (O1, O2, O3)
 • KVET biomasovou složku
 • Úspora vlastní energie - pokrytí vlastní spotřeby
 • Zelený bonus za teplo z biomasy


Jak investor zjistí, zda má pro něj tato technologie smysl?
 

 1. Mám technologii, která spotřebovává teplo (sušárny dřeva apod.), nebo systém centrálního zásobování teplem (CZT), s celoročním provozem a dodávkou tepla?
 2. Potřebuji průměrně alespoň 600kW tepla /hod? (lze zjistit ze štítku kotle a ročního provozu kotle, nebo ze štítků sušáren apod.)
 3. Mám prostory pro umístění ORC Energobloku cca 20 x 20m?
 4. Nachází se v blízkosti tohoto místa rovněž distribuční soustava elektrické energie?

Rozsah dodávky:

 1. Dodávka technologie i stavby je komplexní – na klíč.
 2. Pomůžeme s administrativními úkony spojené s projektem (povolení připojení do sítě el. energie, stavební povolení, žádosti o dotace…).
 3. Spolupracujeme se společnostmi, zabývající se přípravou pro žádání o investiční dotace.
 4. Garantujeme následný odborný servis a dostupnost našich techniků 24 hodin, 7 dnů v týdnu.

Jaké další dotazy je třeba si ještě položit a jaké jsou možné odpovědi?

 1. Mám biomasu, ale nevím zda se hodí pro tuto technologii, a nevím, zda jí mám dostatek.
  Potřebné palivo je odpadní dřevní biomasa o vlhkosti do 55%, piliny, štěpka, apod. Roční spotřeba jednoho bloku ORC je do 3 000 tun dřevní hmoty okolo 50% vlhkosti. Palivo je možno libovolně míchat.
   
 2. Nevím přesně, jaký mám odběr tepla.
  Pokud nejsou vedeny roční záznamy spotřeby tepla, tak pro začátek postačí dvě věci - štítkový výkon stávajícího kotle, pokud je instalován, a roční spotřeba paliva, tj. např. spotřeba zemního plynu, apod.  
   
 3. Mám vlastní spotřebu elektrické energie. Mohu využít tento zdroj pro pokrytí této spotřeby?
  ANO. Toto je ideální situace. Čím větší procentuální pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie z výroby v Energobloku, tím lépe pro celou ekonomiku projektu. Proto Energoblok dimenzujeme vždy na minima odběrů elektrické energie ze sítě.

 

RÁDI I VÁM NAVRHNEME KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ MA MÍRU!

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Mgr. Pavel Žwak
Email:
pavel.zwak@bpower.cz
Tel.: 
+420 725 902 003