Spalinové ORC

ORC systém využívá pouze spalin motoru kogenerační jednotky. Motor kogenerační jednotky produkuje cca 50 % produkce tepla ve spalinách, které lze využít na výrobu elektrické energie prostřednictvím přímého napojení na spalinové ORC. ORC se tak chová jako obyčejný spalinový výměník s bezpečným dodržením podmínky maximálního protitlaku spalin z motoru.

Sekundární chladící okruh motoru s horkou vodou je i nadále provozovateli zachován pro další upotřebení, např. pro vytápění objektů, sušáren apod.

 

 

Výstup chladící vody z ORC systému má parametry od 55 °C až do 90 °C. Lze tak snadno docílit jednak provozu ORC v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla – v případě využitelnosti tepla z ORC systému, nebo v případě stejného teplotního potenciálu vody z ORC a motoru propojit oba chladící okruhy obou zařízení v jeden.

 

Spalinový ORC systém dává smysl na motorech o výkonu od cca 800 kW o tepelném výkonu 400 kW a výše (případně více motorů o tomto souhrném výkonu).


Následující tabulka ukazuje možné výkonové typy spalinových ORC v naší nabídce:

Tepelný výkon ve spalinách při teplotě 450 °C Vstupní elektrický výkon ORC (PtG - power to grid)
   
400 kW 70 kW
730 kW 120 kWel
900 kW 160 kWel
1500 kW 250 kW

 

Spaliny z ORC systému dále vystupují přes komín o teplotě cca 180 °C – 210 °C. Toto je také teplota, na kterou se dopočítává účinnost celého systému, která je cca 18 - 22 %. Díky vlastnostem a teplotním parametrům spalinových ORC systémů má vliv okolní teploty na účinnost ORC systému de facto zanedbatelný.

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

Výhody:

 • Zvýšení účinnosti kogenerační jednotky při zachování produkce tepla z ORC systému
 • Stabilizační prvek byznysu
 • Úspora nákladů v přípravné fázi výstavby motorů díky absenci spalinového výměníku
 • Možnost provozu ORC systému v režimu KVET
   

 

NABÍZÍME TYTO PRODUKTY

Technologie Triogen

Hlavním prvkem ORC zařízení je vysokorychlostní turbína, která na bázi Organického Rankinova cyklu přemění nízkopotenciální teplo na elektrickou energii.
 

Výhody ORC:    

 • vysoká meziroční provozuschopnost    
 • vysoká účinnost vzhledem ke vstupní teplotě    
 • plně automatický provoz    
 • snadná integrace do stávajícího zařízení  
 • vhodné pro modulární instalaci   

Oblast využití

 • motory na zemní plyn, bioplyn apod.
 • bio-dieselové agregáty
 • zážehové motory
 • dieselové motory
 • plynové turbíny
 • teplo uvolněné při výrobním procesu
 • teplo z pecí nebo kotlů
 • jakékoli tepelné zdroje s teplotou >350 °C

 

 

ORC e-box POWER

ORC e-box Vario

→  ORC e-box POWER pracuje se spalinami v rozmezí 350 °C – 520 °C. Tepelný výkon na vstupu do ORC e-box POWER je 450 – 990 kW, výstupní elektrický výkon 50 – 180 kWe v závislosti na vstupním teple, přivedeném do ORC systému.
 

Příkladem  instalace  je  kombinace  ORC
za řízení  s  kogenerační  jednotkou. Velkou  předností  je  připojení  ORC přímo  na  komínový  spalinovod  dané technologie.  Odpadá  tím  nutnost používat jakýkoliv spalinový výměník.  
Spaliny  se  vedou  přímo  na  výměník ORC. Vnitřním  mediem  není  voda,  ale
organická látka. Ta se zahřeje na teplotu
cca 320 °C, vstupuje na lopatky turbíny
ORC a roztočí ji až na 28 000 ot/min.   

Na  připojeném  asynchronním  generátoru začne zařízení vyrábět el. energii. Díky  využití  vysokých  teplot  přímo  ze
spalin  tak  ORC e-box POWER dosahuje účinností  pohybující se okolo 20% ! Tato hodnota řadí ORC e-box POWER mezi špičky v této technologii. V  chladícím  okruhu  je  tepelný  výkon roven 80 % vstupního  tepelného výkonu o teplotním spádu cca 55 °C – 35 °C. Tyto parametry nejsou náhodné, nabízí  totiž  investorovi  využít  i  tento potenciál k ohřevu fermentorů, bazénů, kalových  jímek  apod.  Výstup  využitých spalin odchází ven z ORC kouřovodem o teplotě cca 180 °C.

→  Hlavním důvodem, proč byl typ ORC e-box VARIO uveden na trh, je velká poptávka z řad investorů. Jednak na využití  tepla pro přeměnu na elektrickou energii, ale zároveň v kombinaci s využitím teplé vody pro vytápění objektů.

→ Variabilita provozu ORC e-box VARIO umožňuje investorovi vyhodnotit, kdy je potřeba  primárně dodávat  teplo do systému, nebo kdy je účelnější maximalizovat výrobu elektrické energie.

ORC e-box VARIO je technicky totožné s typem e-box, navíc ale nabízí možnost variabilně  řídit  teplotu  chladící  vody ORC tak, aby dosáhl různých teplotních úrovní. Nastavení lze on-line  měnit v závislosti na podmínkách provozu.   

Využití  ORC e-box VARIO  si  lze  před-stavit u bioplynových stanic (ale nejen u  nich), které již dodávku tepla zajištěnou  mají nebo plánují. Nasazením ORC e-box VARIO do systému  je možné zefektivnit celý provoz a v zimních měsících řídit  dodávku tepla s výrobou elektrické energie z ORC.


Graf výroby elektrické energie v závislosti na teplotě chladícího okruhu:

 

 

Vlastnosti, parametry ORC e-box POWER:    

 •  vstupní tepelná energie 450 – 990 kWth, > 350 °C    
 • výstupní elektrický výkon z ORC od 50 do 180 kWe    
 • vysoká efektivita využití z hlediska přeměny teplené energie na elektrickou, až 20 % 
 • chlazení - voda, 350 – 700 kWth    
 • nulové požadavky na palivo (využití odpadního tepla)    
 • přímý ohřev média ORC spalinami    
 • bez emisí, CO2 neutrální    
 • nízké požadavky na údržbu    
 • vysoká spolehlivost a dostupnost servisu i náhradních dílů v ČR, (> 8500 hodin/rok)   
 • vzdálený monitoring, bezobslužný provoz    
 • vhodné pro získání dotací pro zelenou energii

 

                 

 

 

Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat


Lubomír Sovíček
Email: lubomir.sovicek@bpower.cz
Tel.: +420 734 576 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrativní obrázek napojení ORC Triogen ebox na zdroj tepla z biomasy